Правила користування розділом ЗБІР КОШТІВ

Загальні правила

Напрямок «ЗБІР КОШТІВ» інтернет-ресурсу ЗМІСТ (zmist.pl.ua) є невід’ємною частиною всього ресурсу та має на меті розвиток територій та громад міста Полтава шляхом реалізації соціально-економічних проектів та допомоги у зборі коштів на реалізацією проектів, ідей та ініціатив.

«ЗБІР КОШТІВ» – фандрайзингова платформа (надалі – «Платформа»), за допомогою якої користувачі сайту можуть пожертвувати кошти на той проект, який вони вважають корисним та важливим, або розпочати збір коштів для реалізації власного проекту, за умови відповідності проекту цілям та критеріям Платформи, додержання чинних Основоположних правил роботи Платформи (надалі – Правила). Відносини, що виникають між сторонами в процесі роботи Платформи, врегульовано даними Правилами.

Ці Правила визначають принципи та процедури діяльності Платформи, відносини між Організацією та Учасниками (Ініціаторами проектів, Донорами, Виконавцями) щодо реалізації задекларованих Платформою соціально-економічних проектів (далі – «Проектів»), порядок розміщення та модерації проектів, процедури збору коштів, звітності щодо їх використання, інше.

Дані правила є обов’язковими для ознайомлення та додержання. Участь у Платформі в будь-якому вигляді автоматично передбачає згоду на виконання даних Правил в цілому та кожного їх пункту окремо на всіх етапах співробітництва із Платформою. Не погодження із Правилами або з будь-яким із положень даного документу означає заборону користуватися Платформою.

1. Основні терміни та визначення

Платформа – віртуальний сервіс, розділ на базі інтернет ресурсу http://zmist.pl.ua створений з метою ініціювання, підтримки та реалізації суспільно-корисних проектів у місті Полтаві.

Проект – суспільно важлива ідея або ініціатива, що належить Автору Проекту та була розміщена на Сайті, яка має соціальну цінність та передбачає розвиток території або громади, вирішення певної соціальної або суспільної проблеми.

Учасник – будь-яка особа, яка звернулась до інформаційних матеріалів та сервісів Платформи шляхом відвідування Платформи, зробила пожертву або подала проект для збору коштів на Платформі.

Підтримка Організації – надання Учасникам технічних можливостей Платформи, її сервісів та функцій для обміну інформацією, спілкування шляхом розміщення контенту, у тому числі: отримання інформації про Проекти. Підтримки того чи іншого Проекту шляхом вчинення внеску на користь Проекту або допомоги у його реалізації.

Обліковий запис (Акаунт) – сукупність наданої користувачем інформації, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи та дозволяє відвідувачу перейти в статус зареєстрованого Учасника.

Ініціатор Проекту (Автор Проекту) — дієздатна, повнолітня особа, яка створила обліковий запис на Платформі, ініціювала та контролює процес реалізації власного проекту, веде звітність щодо реалізації проекту, з якою Організація укладає договір і яка зобов’язується реалізувати Проект відповідно до укладеного договору.

Виконавець Проекту – особа, на яку покладено обов’язок реалізації (виконання) проекту або його складової частини. Виконавцем може безпосередньо виступати Ініціатор Проекту або його уповноважена особа. Виконавець проекту визначається в процесі укладення договору між Організацією та Ініціатором проекту, та погоджується Організацією.

Адміністрація Проекту – відповідальна особа за весь процес реалізації проекту від початку подання проетної пропозиції до повної реалізації проекту. До складу Адміністрації Проекту входять: Ініціатор Проекту та Виконавець Проекту або їхні уповноважені особи. До складу Адміністрації проекту також входять уповноважені представники Організації. 

Контент – інформаційне наповнення сторінок Платформи, будь яка інформація та об’єкти: тексти, фотографії, відео, графічні зображення, посилання та інше.

Донор (Спонсор) – Учасник Платформи, який здійснює спонсорський Внесок на користь обраного ним Проекту за допомогою Організації та Платформи.

Внесок – грошова сума, яка вноситься Донором на спеціально створений банківський рахунок Організації з метою її подальшого перерахування на користь обраного Донором Проекту.

Уточнений план реалізації Проекту – детальний, розгорнутий у часі, збалансований за ресурсами і виконавцями, взаємозв'язаний перелік інструкцій, планів заходів та їх послідовність, спрямовані на досягнення кінцевого результату Проекту.

2. Умови користування Платформою

2.1. Основна суть функціонування Платформи – реалізація спільно з громадянським суспільством  різноспрямованих соціально-економічних, суспільно важливих проектів завдяки допомозі в залученні  грошових коштів на реалізацію цих проектів.  

2.3 Усі Внески здійснюються будь-якою дієздатною фізичною особою або юридичною особою за їх власним бажанням.

2.4. Умови користування Платформою поширюються на всіх Учасників.

2.5 Реєстрація є обов’язковою умовою для повноцінного використання сервісів, функції та служб Платформи. Після успішної реєстрації для Учасника автоматично створюється персональний кабінет та надається доступ до Акаунту. Реєстрація на Платформі є безкоштовною.

2.6. Ставши Учасником Платформи після реєстрації, Учасник дає свою згоду на направлення йому інформаційних повідомлень, додаткової інформації про Платформу, її ресурси та функції.

2.7. Інформація, що міститься на Платформі, є актуальною на дату їх складання. У разі виникнення обставин, що потягли за собою зміну актуальності або достовірності даних, Учасник повинен повідомити про нові обставини адміністраторів Платформи. Платформа не гарантує оперативної зміни відповідної інформації у зв'язку зобставинами.

2.8. Усі відносини, що виникають у зв’язку з використанням Платформи, регулюються діючим в Україні законодавством та діючими нормативно-правовими актами. У разі, якщо законодавство країни проживання або перебування Учасника забороняє участь у Програмі з будь-яких причин, Учасник  повинен утриматися від участі в Програмі. 

2.9 При виконанні даних Правил, Учасник має право отримувати інформацію, розміщену на Платформі, підготувати та розмістити на Платформі свій авторський проект (після модерації проекту Організацією), поширювати інформацію про проекти та діяльність Платформи, перерахувати грошові кошти на підтримку того чи іншого Проекту, за допомогою доступних на Платформі механізмів вести контроль за використанням грошових коштів Організацією для реалізації Проектів.

2.10 За всі дії, вчинені на Платформі або за її допомогою, Учасник несе самостійну відповідальність відповідно до законодавства України. Учаснику забороняється використання Платформи в незаконних цілях та цілях власного збагачення або інших осіб. Учасник користується Платформою на власний ризик та під власну відповідальність.

2.11 Адміністрація Платформи може на свій розсуд обмежити доступ до окремих функцій Платформи або заборонити користування Платформою в цілому або окремим Учасникам. Доступ до користування сервісами Платформи може бути обмеженим або заблокованим внаслідок технічних несправностей.

2.12 Адміністрація Платформи має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил.

3. Умови подання Проекту

3.1 Після ознайомлення з Правилами та у разі їх виконання Учасник має право розмістити на Платформі свій авторський проект.

3.2. Платформа є єдиним можливим суб’єктом розміщення конкретного Проекту. Збирати кошти на Проект, розміщений на Платформі, за допомогою інших майданчиків або засобів забороняється.

3.3 Суб’єктом подання Проектів можуть виступати виключно дієздатні фізичні особи, які досягли віку 18 років, або зареєстровані громадські об’єднання (громадські організації, неприбуткові організації, благодійні фонди), які мають власний рахунок.

3.4 Проекти на Платформі розміщуються виключно після модерації, у разі їх відповідності основним цінностям, критеріїям Платформи та чинному законодавству. Платформа залишає за собою право відмовити Учаснику в розміщені проекту без пояснення причин відмови.

3.5 Ініціатор проекту гарантує, що інформація стосовно розміщеного проекту є достовірною, актуальною, повною та такою, що відповідає Закону та Правилам.

3.6  На Платформу не можуть бути подані проекти, пов’язані із релігійною або політичною діяльністю, що мають на меті комерційну або особисту вигоду, проекти, які не мають плану реалізації, а також благодійні проекти.

3.7 Ініціатор Проекту повинен мати повну впевненість у спроможності успішно реалізувати Проект у разі зібрання необхідної для його реалізації суми коштів.

3.8 Забороняється збирати кошти за допомогою Платформи для їх подальшого повного або часткового перерозподілу на інші проекти або іншим організаціям чи фізичним особам.

3.9 Розміщення проекту на Платформі здійснюється Учасником методом заповнення онлайн-форми. Для успішного розміщення Проект повинен міститинаступні: назву Проекту, короткий опис, контакти та дані Ініціатора, фотографії та інший контент тощо.

3.10 Ініціатор Проекту за власною ініціативою проводить роботу по створенню проекту. Самостійно визначає суму грошових коштів, необхідну для реалізації Проекту, але не більше 200.000 (двісті тисяч) гривень. Максимальний термін збору – 180 (сто вісімдесят) днів із дня публікації проекту на Платформі, але Ініціатор проекту має право зменшувати вказаний термін мінімально до 30 (тридцяти) днів. Ініціатор Проекту не може самостійно вносити зміни в загальну суму грошових коштів та термінуїх збору.

3.11 Після заповнення онлайн-форми та у разі успішної модерації Адміністрація Платформи у будь-який зручний для обох сторін спосіб зв’язується із Ініціатором та робить запит на план реалізації Проекту та кошторис Проекту. Ініціатор Проекту зобов’язаний надати план реалізації Проекту протягом 10 (десяти) днів після надходження відповідного запиту. У разі успішного надання плану, а також з’ясування інших необхідних для початку збору коштів обставин, Проект публікується на Платформі.

3.12 Адміністрація Платформи залишає за собою право запросити в Ініціатора Проекту додаткову інформацію та матеріали (у тому числі копії необхідних документів), які стосуються умов реалізації Проекту та самого Виконавця Проекту. Ініціатор Проекту зобов'язаний надати таку інформацію протягом 5 (п'яти) днів з дня направлення запиту Адміністрацією Платформи.

3.13 Будь-які зміни та доповнення до проекту можуть бути ініційовані Учасником з відповідним обґрунтуванням та внесені до Проекту виключно за погодженням з Платформою.

3.14 Відкликати та/або видалити вже опублікований на Сайті Проект за зверненням Ініціатору Проекту неможливо. Організація залишає за собою право видалити вже зареєстрований та відкликати опублікований на Сайті Проект у випадку, якщо Ініціатор Проекту порушує умови даних Правил.

4. Фінансові умови та збір коштів

4.1  Ініціатор Проекту може подати обґрунтований запит на зміну загальної суми грошових коштів та зменшення або збільшення терміну збору. Остаточне рішення щодо задоволення запиту приймає Адміністрація Платформи.

4.2  Усі Внески, які перераховуються Донорами, вважаються благодійною фінансовою допомогою.

4.3  Донори за власною ініціативою визначають розмір Внеску та обирають Проект, який вони хочуть підтримати. Платформа не утримує з цієї суми жодних адміністративних витрат, утримується виключно комісія за переказ коштів у розмірі 2.5 % (два з половиною).

4.4 Платежі, які надходять на рахунок Організації без вказівки цільового призначення (обраного Проекту), або вказаної інформації недостатньо для ідентифікації цільового призначення платежу, вони зараховуються на статутну діяльність Організації, а Донори відображаються в загальному переліку донорів Організації.

4.5 Ініціатор Проекту отримує зібрані Платформою від Донорів Внески тільки в тому разі, якщо Проект зібрав за допомогою Платформи 100 %  (сто) необхідної суми грошових коштів.

4.6 У разі, якщо Проект до моменту завершення збору коштів набрав менше 100 % (ста), але більше 75 % (сімдесяти п’яти) від необхідної суми, Автор Проекту має право звернутися до Адміністрації із обґрунтованою заявою про збільшення терміну збору коштів. Термін подовження збору коштів становить 90 днів з моменту закінчення основного терміну.

 4.7 У випадку, якщо протягом встановленого та / або продовженого терміну збору коштів Проект збере менше 100 (сто) % необхідних грошових коштів, Організація інформує про це Ініціатора Проекту та перенаправляє зібрані грошові кошти на інші Проекти, враховуючи побажання Ініціатора Проекту.

4.8 У разі збору необхідної суми для реалізації Проекту, Адміністрація Платформи дає запит на Уточнений план реалізації Проекту, який має містити етапи реалізації Проекту із визначеними датами та дедлайнами. Ініціатор зобов’язаний надати Уточнений план протягм 10 (десяти) днів після отримання запиту.

4.9 Після узгодження Уточненого плану реалізації Проекту Адміністрацією Платформи та Ініціатором Проекту, сторони підписують Угоду про співпрацю, Графік реалізації Проекту та Графік фінансування Проекту. Ініціатор Проект отримує перше перерахування на реалізацію Проекту. Із моменту отримання першого перерахування Ініціатор Проекту стає Виконавцем Проекту.

4.10 Кошти можуть бути перераховані безготівковим або готівковим способом. Якщо Ініціатор подання – юридична особа, кошти перераховуються виключно безготівковим способом.

4.11 При перерахуванні Ініціатору Проекту грошових коштів Платформа не утримує з цієї суми жодних адміністративних витрат, утримуються виключно комісії платіжних систем.

4.12 Фінансування Проекту у ході його виконання здійснюється окремими транзакціями згідно Графіка фінансування. Мінімальна кількість транзакцій у Графіку фінансування – 3 (три) шт. Кожну транзакцію (окрім першої) транакції Адміністрація Платформи здійснює у разі успішного виконання Уточненого плану реалізації Проекту та подачі Фінансового звіту за попередній період реалізації Проекту.

4.13 У разі невиконання Уточненого плану реалізації або окремих його індикаторів Адміністрація залишає за собою право затримати наступні транзакції до повного виконання Уточненого плану реалізації Проекту. У разі систематичного порушення Уточненого плану або відмови Виконавця Проекту від його реалізації, Адміністрація може прийняти рішення про зупинку реалізації (фінансування) Проекту або реалізацію Проекту власними силами. У разі зупинки реалізації Проекту, залишкові кошти можуть бути направлені на інші Проекти.

4.14 Виконавець Проекту зобов’язаний подати повний фінансовий звіт про використання отриманих коштів за встановленою Адміністрацією Платформи формою відповідно до умов, визначених в угоді між сторонами.

4.15 У разі виплати зібраних Внесків Ініціатору Проекту, обов'язок безпосереднього нарахування та сплати податків при отриманні грошових коштів Ініціатором Проекту покладаються на самого Ініціатора Проекту, він зобов'язується своєчасно та у повному розмірі сплатити всі необхідні податки від отриманої ним суми грошових коштів.

4.16 Ініціатору Проекту суворо заборонено публікувати на Платформі, інших будь-яких ресурсах у мережі Інтернет платіжні реквізити, завдяки яким перерахування Внесків може бути здійснено не за встановленим Організацією порядком.

4.17 Донор має право вимагати повернути йому внесені в рамках роботи Платформи грошові кошти до завершення терміну збору коштів на реалізацію Проекту. Грошові кошти перераховуються на поточний / картковий рахунок Донора у спосіб, яким грошові кошти були перераховані на користь Платформи із утриманням комісій банківських установ та систем грошових переказів.

У жодному випадку не допускається використання іншого способу повернення грошових коштів Донору, ніж той, яким грошові кошти було первинно перераховано на користь Платформи.

Підставою для повернення коштів є заява про повернення грошових коштів, складена Донором у письмовому вигляді в довільній формі з нотаріальним посвідченням підпису фізичної особи (або печаткою юридичної особи) та направлена засобами поштового зв'язку на юридичну адресу Громадської організації «ПОЛТАВСЬКА ПЛАТФОРМА» (ЄДРПОУ 40380731) або передана особисто.

Грошові кошти повинні бути повернені на поточний / картковий рахунок, з якого Донором здійснено перерахування коштів Платформі. Якщо змінено поточний / картковий рахунок, з якого грошові кошти перераховувались, втрачена або заблокована картка, змінено поточний рахунок юридичної особи, тобто не вдається можливим повернути грошові кошти на той самий банківський рахунок Донора, додатково Донором надається довідка з банківської установи про належність йому поточного / карткового рахунку, з якого здійснювалось перерахування коштів та одразу вказуються нові реквізити, за якими Платформа має повернути Донору грошові кошти, та підстави для зміни реквізитів поточного / карткового рахунку Донора.

4.18 Донор не має права вимагати повернути йому внесені в рамках роботи Платформи грошові кошти, якщо ці кошти вже фактично використані в процесі реалізації Проектів та їх перераховано Організацією відповідному Ініціатору Проекту.

4.19 Будь-який Учасник після реєстрації на Платформі може ознайомитись з ходом реалізації Проекту, взяти участь в організованих заходах Проекту, відвідати місце реалізації Проекту. Для уточнення інформації потрібно звернутися до Адміністрації Платформи.

4.20 Після початку реалізації Проекту на Платформі всі зміни до нього мають бути відображені на Платформі на сторінці Проекту і разом зі звітами давати зацікавленим Учасникам повну інформацію щодо стану реалізації Проекту.

4.21 Донори проекту мають право самостійно знайомитися з процесом збору коштів та ходом реалізації Проекту.

4.22 Реалізацію Проекту може бути зупинено або скасовано, якщо:

 • стає неможливим досягнення мети Проекту;
 • Проект втратив свою актуальність;
 • виявлено грубі порушення під час реалізації Проекту.

Грубим порушенням вважається невиконання зобов’язань щодо звітності по Проекту та нецільове використання коштів.

Про подібні дії обов’язково повідомляються усі донори Проекту, з метою можливості подальшого перерозподілу грошових коштів на інші зареєстровані на Платформі Проекти. Грошові кошти Донорам повертаються в порядку, визначеному Правилами.

5. Права, обов'язки та відповідальність сторін

5.1. Обов'язки Учасника:

 • при здійсненні реєстрації Учасник зобов’язаний вказувати та розміщувати достовірні особисті дані, включаючи імена та фотографії;
 • використовувати Платформу лише в цілях, що не суперечать положенням даних Правил, чинному законодавству України, Конституції, іншим нормативно-правовим актам;
 • розміщувати на Платформі контент виключно відповідно до умов цих Правил та Угоди про конфіденційність. Не розміщувати на Платформі контент, що може порушувати права та інтереси інших Учасників або третіх осіб;
 • негайно інформувати Організацію про спроби несанкціонованого доступу до його Акаунта, незаконного використання його логіна або пароля, зміни налаштувань Акаунта без його згоди;
 • вживати заходів для популяризації ініційованого Проекту з метою його найшвидшої реалізації. Інформувати про можливість підтримки Проекту інших осіб та організації, в тому числі засобом мережі інтернет з використанням гіперпосилання на сайт Організації http://zmist.pl.ua та гіперпосилання на Проект.

5.2. Учаснику заборонено:

 • використовувати Платформу для досягнення незаконних або заборонених даними Правилами цілей;
 • сприяти розпалюванню або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональні ворожнечі;
 • розміщувати на Платформі заклики до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж та / або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України та законами України; заклики до здійснення погромів, підпалів, знищення майна, захоплення споруд, насильницького виселення громадян; заклики до здійснення агресії і т.д.;
 • вчиняти дії, що порушують права і свободи, честь і гідність будь-якої особи;
 • використання залякувань, погроз, образливих або нецензурних висловлювання, навіть якщо вони замасковані під виглядом певних символів або позначень;
 • створювати та / або поширювати небажану електронну пошту (“спам”) між іншими Учасниками або третіми особами;
 • зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження;
 • вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
 • реєструвати Акаунт від імені або замість іншої особи;
 • розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та / або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Організації та / або третім особам;
 • розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб;
 • розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
 • використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Платформі;
 • здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
 • намагатися одержати доступ до Акаунта іншого Учасника будь-яким способом;
 • розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;
 • вчиняти дії, направлені на безпідставне завантаження на Платформу великих об’ємів інформації та даних, які перешкоджають роботі Платформи та доступу до Платформи інших Учасників, втручатися в процес роботи Платформи;
 • вчиняти дії, направлені на обхід вжитих Організацією Платформи заходів по обмеженню доступу Учасника до Платформи.

5.3. Відповідальність Учасника:

 • Учасник самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Платформі;
 • Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Платформи;
 • Учасник  зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі можливі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Учасника при використанні Платформи:
 • якщо Учасником не доведено зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його Акаунту та / або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Учасником.

5.4. Права Адміністрації Платформи:

 • у випадках отримання від інших Учасників обгрунтованих скарг стосовно некоректної поведінки Учасника на Платформі, Адміністрація Платформи залишає за собою право заблокувати Персональний кабінет або Акаунт Учасника.
 • Адміністрації Платформи залишає за собою право тимчасово призупинити доступ Учасника до Платформи, якщо є достатньо підстав вважати, що особисті дані вказані Учасником є неповними або недостовірними.
 • у випадку розміщення Учасником на Платформі інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Правил, Адміністрації Платформи має право без повідомлення, на власний розсуд, видалити повністю або частково розміщену Учасником інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Правилам та / або чинному законодавству.
 • за порушення умов даних Правил Адміністрація Платформи має право без попереднього повідомлення заблокувати доступ Учасника до Платформи та / або видалити обліковий запис Учасника.
 • Адміністрація Платформи має право закрити або призупинити функціонування Платформи або будь-якої її частини, змінити Платформу повністю або частково без попереднього повідомлення Учасника.
 • у випадку, якщо Учасник видаляє свій Акаунт, Адміністрація Платформи  залишає за собою право залишити на Платформі контент, що був раніше створений та розміщений Учасником.
 1. Обов’язки Адміністрації Платформи
 • Адміністрація Платформи не несе відповідальності за використання третіми особами інформації (в тому числі і особистих даних Учасника, якщо вони є відкритими у вільному доступі), розміщеної Учасником на Платформі, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Платформи, так і іншими можливими способами.
 • Адміністрація Платформи не відшкодовує збитків, прямо або непрямо заподіяних Учаснику або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Платформи.

6. Інтелектуальна власність

6.1. Інтелектуальні права на всі компоненти програмного забезпечення, на основі яких працюють сервіси та функції Платформи, на дизайн сторінок, доменне ім’я, відповідні товарні знаки та логотипи, контент, розміщений на Платформі, належить Адміністрації Платформи та не може використовуватись без письмової згоди Адміністрації Платформи.

6.2. Учасник, що розміщує на Платформі будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: текст, графічні зображення, аудіо- та відеопродукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Платформу, копіювання й використання даної інформації та / або об'єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати авторських та інших прав третіх осіб.

6.3. Учасник, завантажуючи на Платформу будь-які об'єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Адміністрації Платформи невиключні майнові права на ці об'єкти, при умові їх використання на некомерційних підставах. НаданіОрганізації майнові права не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії авторських прав.

6.4. Дані Правила не надають Учасникові ніяких виключних майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності Організації або третіх осіб, якщо це кокретно не вказано.

6.5. Учаснику заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Платформі.

6.6. При будь-якому використанні Учасником інформації, що розміщена на Платформі, Учасник зобов'язаний зберігати всі авторські посилання та вказувати авторство та гіперпосилання на сайт Організації http://zmist.pl.ua/

7. Обмеження відповідальності

7.1. Адміністрації Платформи не відповідає перед Учасниками або третіми особами за будь-якими зобов'язаннями Ініціатора Проекту або Виконавця Проекту щодо можливості отримання Донором будь-якої винагороди за здійснення Внесків або за вчинення Учасниками будь-яких інших дій.

7.2. Адміністрації Платформи не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Учасникові або третім особам, які вони понесли в результаті участі в Платформі.

7.3. Адміністрація Платформи не бере на себе зобов'язань по перевірці, зміні та здійсненню контролю інформації, що супроводжує розміщені на Платформі Проекти, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Учасників Платформи.

7.4. Адміністрації Платформи не гарантує відповідність Платформи та Проектів цілям і очікуванням Учасника.

7.5. Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії та / або бездіяльність при участі у Платформі.

7.6. Адміністрація Платформи не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок. Якщо Учасник приймає умови Правил Платформи, від підтверджує, що усі положення Правил йому повністю зрозумілі.

8. Умови конфіденційності

8.1. У випадку розміщення на Платформі інформації, яка відноситься, відповідно до Закону України «Про захист  персональних даних», до персональних даних, Учасник погоджується на її опрацювання Організацією як за допомогою засобів автоматизації, так і без їх використання.

8.2. Використовуючи будь-яку частину Платформи, Учасник надає Адміністрації Платформи право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати персональні дані Учасника на умовах даної Угоди.

При цьому, Учасник безумовно погоджується:

 • надавати вільно свої персональні дані, які маються у загальному доступі та вказані на Платформі за ініціативою самого Учасника, як Адміністрації Платформи, так і іншим Учасникам;
 • дозволити Адміністрації Платформи відображати прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, адресу електронної пошти Учасника, які маються у загальному доступі та вказані на Платформі за ініціативою самого Учасника, при відображенні контенту Платформи.

8.3. При використанні Учасником Платформи обладнання, на якому розташована Платформа, Платформа автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Учасника, що не відносяться до Персональних, наприклад: дані Учасника, які можна визначити за допомогою його IP-адреси.

8.4. Адміністрація Платформи зобов'язується не надавати Персональні дані Учасника третім особам у комерційних та інших цілях без згоди Учасника, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

 • після одержання згоди Учасника, якому належить дана інформація;
 • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані.

8.5 Учасник розуміє та погоджується, що розміщена на Платформі інформація, у відношенні якої Учасником не встановлено обмежень доступу, може бути вільно доступною будь-якій третій особі.

8.6.Якщо при використанні Платформи Учаснику будь-яким способом стала відома інформація відносно Адміністрації Платформи та / або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та / або до комерційної таємниці, Учаснику заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

8.7 Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Платформи та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Угоди будь-який Учасник має право звернутися до Організації для отримання роз'яснень щодо положень цих Правил.

9. Інші умови (загальні)

9.1 Адміністрація Платформи має право в односторонньому порядку вносити зміни, доповнення та роз’яснення до даних Правила. Усі внесені до Правил поправки будуть доступні у вигляді нової редакції Правил.

9.2 При здійсненні Внеску Донор може як надати Організації згоду на публікацію інформації про його внесок, так і діяти анонімно для інших Учасників. Тобто Організація має право або відображати на Платформі ім'я, прізвище (або найменування юридичної особи) Донора та суму перерахованих ним коштів виключно за наявності його згоди на це, або не відображати цих даних для інших Учасників.

9.3 У випадку  бажання бути анонімним, Донор підтверджує розуміння того, що анонімним він буде для інших Учасників Платформи. Для Організації Донор не може бути анонімним.

9.4 У випадку визнання Правил недійсною або нездійсненою будь-якої частини даних Правил, інші частини Правил будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даних Правил, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови вцілому.

9.5  Організація може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами на Платформу, Сайт та Правилами третій стороні.

9.6 Адміністрація Платформи не може поступитися своїми правами та обов'язками за даними Правилами без попередньої згоди на це Організації.

9.7 До даних Правил і відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв'язку з участю у Платформі, застосовується законодавство України. Всі розбіжності врегульовуються шляхом переговорів сторін на основі чинного законодавства.